เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ หมู่ 4 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยนายสัตวแพทย์บรรณวุฒิ สายะสนธิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่ ได้สัมภาษณ์ชาวบ้าน เพื่อก่อตั้งโรงฆ่าสัตว์ของสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน (ภาพ:นายบรรณวุฒิ สายะสนธิ วันที่ 17 มกราคม 2561 )