วันที่ 26 มกราคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดโครงการประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมจำนวน 160 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ภาพ:นายสุพล จันทโคตร วันที่ 26 มกราคม 2561 )