วันที่ 15 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การสร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลง โดยใช้ Influencer Model ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ 16 ราย พนักงานราชการ 23 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย โดยมี น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับบุคลากรทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งต้องใช้ระเบียบ ข้อปฏิบัติ พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ ทักษะการวิเคราะห์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ (ภาพ:นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช) วันที่ 15 ม.ค.2562)