วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายชาญวิทย์ โสภาลดาวัลย์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคในสัตว์ปีก และได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ตามโครงการพัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่นในการป้องกันโรคในสัตว์ปีก ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเสริมสร้างอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

ที่มาของข้อมูล : สนง.ปศอ.เมืองนครปฐม (ภาพ:นายชาญวิทย์ โสภาลดาวัลย์) วันที่ 8 พ.ย.2562)