วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 60 ราย ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเสริมสร้างอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน (ภาพ:นายบรรณวุฒิ สายะสนธิ) วันที่ 1 พ.ย.2562)