วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่น ในการป้องกันโรค ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 18 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณพล (ภาพ:นายวินัย มาหาธนประทีป) วันที่ 24 ต.ค.2562)