วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสนร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสหกรณ์โคนมกำแพงแสนจำกัด เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุ่งลูกนก สหกรณ์โคนมกำแพงแสนจำกัด ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี (ภาพ:นายบรรณวุฒิ สายะสนธิ) วันที่ 7 ต.ค.2562)