วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี เข้าดำเนินการเจาะเลือดแพะ-แกะ เพื่อส่งตัวอย่างซีรั่ม กิจกรรมเฝ้าระวังโรคบรูเซลโลซีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ตำบลพะเนียด และตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สนง.ปศอ.นครชัยศรี (ภาพ:นายวสันต์ กลิ่นสุข) 7 ต.ค.2562