ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์)