วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายชาญวิทย์ โสภาลดาวัลย์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคในสัตว์ปีก และได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร จำนวน 60 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง และตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่นในการป้องกันโรคในสัตว์ปีก ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเสริมสร้างอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดทรงคนอง หมู่ 5 ตำบลทรงคนองอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน 69 ตัว มีสุนัขเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 12 ตัว แมวเพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 40 ตัว ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ 35 ราย

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้แก่แกนนำประชาชนด้านปศุสัตว์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับแกนนำประชาชนด้านปศุสัตว์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๒ เทศบาลเมืองไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายวสันต์ กลิ่นสุข ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เข้าตรวจติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิเซปทิซีเมีย (โรคคอบวม) ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายชาญวิทย์ โสภาลดาวัลย์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคในสัตว์ปีก และได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ตามโครงการพัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่นในการป้องกันโรคในสัตว์ปีก ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเสริมสร้างอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืน