วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ สหกรณ์โคนมเขาขลุง ราชบุรี สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และสหกรณ์โคนมศิริโชค ได้ปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม พื้นที่ หมู่ 4, 5, 6, 7 และหมู่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนเกษตรกร 93 ราย รวมโคนมทั้งสิ้น 2,777 ตัว

 

 

 

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการผ่าตัดทำหมันให้กับแมวเพศเมีย 16 ตัว แมวเพศผู้ 8 ตัว สุนัขเพศเมีย 3 ตัว รวมทั้งสิ้น 27 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ห้กับแมว 46 ตัว สุนัข 7 ตัว

 

 

 

นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ จำนวน 48 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ 24 ราย พนักงานราชการ 24 ราย ผ่านระบบ ZOOM Application ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงแนวทาง/เทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตามหลักการงานสารบรรณ และได้รับเกียรติจากอาจารย์กุลยา สกุลนคร อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

 

 

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 1 ราย โดยมี ไก่ไข่สาว จำนวน 30 ตัว ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ นายโกมล อ่อนสด หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ไก่ไข่เพศเมีย อายุ 16 สัปดาห์ จำนวน 1 รายๆ ละ 5 ตัว อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ระยะไข่ จำนวน 1 รายๆ ละ 1 กระสอบ พันธุ์เป็ดไข่ จำนวน 3 รายๆ ละ 5 ตัว อาหารเป็ดไข่ จำนวน 3 รายๆ ละ 1 กระสอบ และที่ให้น้ำไก่/เป็ด จำนวน 4 ใบ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเลน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม