วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายชาญวิทย์ โสภาลดาวัลย์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคในสัตว์ปีก และได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ตามโครงการพัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่นในการป้องกันโรคในสัตว์ปีก ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเสริมสร้างอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ได้ส่งมอบยาฆ่าเชื้อให้กับผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกร โรงฆ่าสุกร โรงผลิตอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่น ในการป้องกันโรค ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 18 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 60 ราย ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเสริมสร้างอาชีพปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมโดยนายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดสาลวัน หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการผ่าตัดทำหมันสุนัข 5 ตัว แมว 11 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 17 ตัว ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ 58 ราย

 

อ่านเพิ่มเติม...