เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ให้บริการเกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขเพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 12 ตัว แมวเพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 22 ตัว รวมทั้งสิ้น 52 ตัว

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรตัวแบบที่สนใจการผลิตไก่ไข่พันธุ์เพื่อจำหน่าย กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรตัวแบบด้านปศุสัตว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรตัวแบบด้านปศุสัตว์ ผลิตอาหารโปรตีนของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ดำเนินการเจาะเลือดแพะนม เพื่อส่งตรวจโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในฝูงแพะ

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครปฐม สหกรณ์จังหวัดนครปฐม และสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนม ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุ่งลูกนก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร key farm เพื่อพัฒนาปรับปรุงฟาร์ม ให้ถูกต้องและสามารถเป็นแหล่งสาธิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง มีเป้าหมาย 3 ราย ณ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม