วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 33 ตัว ให้กับวัดและโรงเรียน ณ วัดศาลาตึก ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ และวัดบางช้างใต้ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว จำนวน 100 ตัว และทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 20 ตัว 

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ไก่ตะเภาทอง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านเลขที่ 78/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ไก่ตะเภาทองอำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 43 ราย ร่วมกันเพื่อกำหนดระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม แนวทางการตลาด และมีการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพในครั้งนี้ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน โดยนายบรรณวุฒิ สายะสนธิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ณ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมอย่างหนาแน่น ได้แนะนำให้เกษตรกรพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์ม และทำความสะอาดอุปกรณ์ให้สม่ำเสมอ การเข้าออกฟาร์มให้เกษตรกรคำนึงถึงความสะอาดไว้เพื่อลดอัตราการเกิดโรคระบาด

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 และโครงการควบคุมดูแลสุนัขจรจัด ณ โรงยิมส์เก่าและอาคารปฏิบัติงานช่างเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วยนายคมกฤช ขจีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายจักรพันธุ์ กาญจนโกมล ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม เป็นผู้ควบคุมงานให้บริการทำหมันสุนัข-แมวมีเจ้าของ จำนวนทั้งสิ้น 103 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า จำนวน 42 ตัว มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 53 ราย และให้บริการทำหมันสุนัข-แมวจรจัด จำนวน 10 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 23 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...