ชื่่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่หน่วยงาน : 86 ถ.ราชดำริห์ใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม   โทรศัพท์ 034-257705 โทรสาร 034-257705 ต่อ 102