รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

 

งบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561

1. ตุลาคม 2560

2. พฤศจิกายน 2560

3. ธันวาคม 2560 

4. มกราคม 2561 

5. กุมภาพันธ์ 2561 

6. มีนาคม 2561

7. เมษายน 2561

8. พฤษภาคม 2561

9. มิถุนายน 2561

10. กรกฎาคม 2561

11. สิงหาคม 2561

12. กันยายน 2561