รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้รวบรวมสุกรและยานพาหนะ
มิถุนายน 2564