วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการควบคุมสัตว์ในสภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ 17 ราย พนักงานราชการ 25 ราย รวมทั้งสิ้น 42 ราย มีนายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ ข้าราชการบำนาญ (อดีตหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการบังคับสัตว์โดยใช้ลูกดอก/ปืนยิงยาสลบ) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ เทคนิค ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (ภาพ:นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช) วันที่ 21 ม.ค.2563)