วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ 17 ราย พนักงานราชการ 24 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย โดยมี นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กำกับ ดูแล ภารกิจภาพรวมของกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ จากกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับบุคลากรทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ (ภาพ:นางสาวสุวรรณา ทองมณโท) วันที่ 7 ส.ค.2562)