วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม น.สพ.คมกฤช ขจีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายปรีดา เนียมรอด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครปฐม ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจจุดตรวจเคลื่อนที่ด่านกักกันสัตว์นครปฐม ณ จุดตรวจ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน โดยเน้นย้ำเฝ้าระวังรถบรรทุกสุกร ซากสุกร ป้องกันปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์ ที่มาจากจังหวัดต่างๆ อย่างเข้มงวด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563