วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนางกนกพร มีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ 22 ราย พนักงานราชการ 24 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ทราบและเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และโปร่งใส

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 16 ธันวาคม 2563