จังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ให้กับประชาชนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. มีร้านค้าต่างๆ ร่วมออกสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัด ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 4 มี.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ