วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม/สัมมนา ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป้าหมายเกษตรกร 20 ราย เจ้าหน้าที่ 10 ราย รวม 30 ราย โดยมีนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ มี นายวีระศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย และนายชัชวาลย์ ปานสวยประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะแกะระดับเขต 7 ชี้แจงเรื่องการขับเคลื่อนเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะแกะในพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 8 มี.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ