วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกและแนะนำเกษตรกรพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มสัตว์ปีก โดยหากพบสัตว์ปีกป่วยผิดปกติให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลนทันที ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้มอบเวชภัณฑ์ และยาฆ่าเชื้อโรคให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในการป้องกันโรคในสัตว์ปีก            

 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มสัตว์ปีก จำนวน 12 ราย ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว และตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกและมอบเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในกระบือและโคนม ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.หนองดินแดง หมู่ 1 หมู่ 2 ต.ส่วนป่าน และหมู่ 10 ต.สระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้พ่นยาฆ่าแมลงและมอบยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกร พร้อมให้การรักษา และแนะนำการใช้ยารักษาและป้องกันโรคลัมปี สกิน

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบโคพระราชทาน จำนวน 1 คู่ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายบรรณวุฒิ สายะสนธิ ปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม รับมอบโคพระราชทาน เป็นโคเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ส่งมอบให้กับนางณัฐวีร์ แดงพันโพธิ์ บ้านเลขที่ 14/8 หมู่ 4 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้มีอาชีพ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ