งดรับของขวัญ

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม บูรณาการร่วมกับโรงเรียนการบินกำแพงแสน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันให้กับสุนัข-แมว ณ สนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อบริการให้กับทหาร
และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน โดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 83 ตัว ทำหมัน 39 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน วันที่ 4 มี.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

จังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ให้กับประชาชนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. มีร้านค้าต่างๆ ร่วมออกสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัด ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 4 มี.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วยพนักงานจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ โดยการเก็บตัวอย่างซีรั่ม จำนวน 5 ตัวอย่าง สำหรับติดตามประสิทธิภาพการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจำรอบรณรงค์ 2/2565 ณ บริษัท พ.บางกอกฟาร์ม เลขที่ 85/2 หมู่ 3 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 3 มี.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม ลงพื้นที่สำรวจ/เก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย-รายเล็ก ที่มีการจัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์มที่ดี เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ฟาร์มสุกร วิมลฟาร์ม เลขที่ 65 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 4 มี.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครปฐม โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการ                                              นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 7 ท่าน ได้เข้าตรวจประเมินการขออนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประเภทไก่เนื้อของ KCF Processing and marketing เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ผลการตรวจประเมินผ่านการประเมินตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม วันที่ 21 ก.พ.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ