วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว์เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมและให้ความรู้เรื่องสถานการณ์และการเฝ้าระวังโรค ASF และนางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ บทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ มีนางสาวจิรัฏฐิติกาล มังน้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง โรคระบาดที่สำคัญและการควบคุมป้องกันโรค หลักการสุขาภิบาลสัตว์และเรื่องการใช้วัคซีนอย่างถูกต้อง

 

 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่มอบหญ้าอาหารสัตว์ พร้อมถุงยังชีพให้กับเกษตรกร จำนวน 8 ราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแม่น้ำท่าจีน ซึ่งมีโคเนื้อ 274 ตัว แพะ-แกะ 93 ตัว กระบือ 3 ตัว โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 120 ฟ่อน และถุงยังชีพ จำนวน 8 ถุง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางไทรป่า และตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

 

 

วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ สหกรณ์โคนมเขาขลุง ราชบุรี สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และสหกรณ์โคนมศิริโชค ได้ปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม พื้นที่ หมู่ 4, 5, 6, 7 และหมู่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนเกษตรกร 93 ราย รวมโคนมทั้งสิ้น 2,777 ตัว

 

 

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในพื้นที่หมู่ 4 เกษตรกร 43 ราย หมู่ 13 เกษตรกรกร 30 ราย และหมู่ 14 เกษตรกร 34 ราย รวมเกษตรกร 107 ราย และในพื้นที่ตำบลหินมูล  ตำบลบางเลน และตำบลบางไทรป่า เกษตรกร 31 ราย รวมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 138 ราย มีสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) 378 ตัว สัตว์ปีก 991 ตัว โคเนื้อ 360 ตัว กระบือ 3 ตัว แพะ-แกะ 210 ตัว สุกร 9 ตัว โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์เลี้ยงประกอบด้วย ข้าวเปลือกสำหรับสัตว์ปีก อาหารสุนัข-แมว และได้มอบไข่ไก่และน้ำดื่มให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำท่าจีน  

 

 

 

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการผ่าตัดทำหมันให้กับแมวเพศเมีย 16 ตัว แมวเพศผู้ 8 ตัว สุนัขเพศเมีย 3 ตัว รวมทั้งสิ้น 27 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ห้กับแมว 46 ตัว สุนัข 7 ตัว