วันที่ 6 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 1 ราย โดยมี ไก่ไข่สาว จำนวน 30 ตัว ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ นายโกมล อ่อนสด หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

 

 

นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ จำนวน 48 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ 24 ราย พนักงานราชการ 24 ราย ผ่านระบบ ZOOM Application ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงแนวทาง/เทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตามหลักการงานสารบรรณ และได้รับเกียรติจากอาจารย์กุลยา สกุลนคร อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้และสัตว์ประจำถิ่นให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวม 40 ราย โดยมีพันธุ์ไก่ไข่สาว รายละ 4 ตัว ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 120 ลิตร กลุ่มละ 10 ใบ ในพื้นที่ตำบลหินมูล และตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ไก่ไข่เพศเมีย อายุ 16 สัปดาห์ จำนวน 1 รายๆ ละ 5 ตัว อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ระยะไข่ จำนวน 1 รายๆ ละ 1 กระสอบ พันธุ์เป็ดไข่ จำนวน 3 รายๆ ละ 5 ตัว อาหารเป็ดไข่ จำนวน 3 รายๆ ละ 1 กระสอบ และที่ให้น้ำไก่/เป็ด จำนวน 4 ใบ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเลน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด ร่วมกับกรมปศุสัตว์ มอบไข่ไก่ จำนวน 10,000 ฟอง ให้กับศูนย์นครปฐมรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นผู้รับมอบไข่ไก่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19