สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมดำเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเกษตรกรโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการผลิตโคขุนแบบครบวงจร ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 100 ราย เจ้าหน้าที่ 10 ราย รวม 110 ราย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564ณ ทุยฟาร์ม 19/9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และฟาร์มนายสุวิทย์ สนธิเณร เลขที่ 84 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
ชี้แจง
รายละเอียดโครงการฯ

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาดหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความห่วงใยเรื่องอาหารสัตว์ในยามฤดูแล้ง จึงได้สนับสนุนโครงการคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพแงสน จังหวัดนครปฐมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในยามฤดูแล้ง

 

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ดำเนินการเจาะเลือดแพะ-แกะ ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ในการค้นหาโรครูเซลโลซิส (Brucellosis) ในแพะ-แกะ

 

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) จำนวน 10 ราย ณ บ้านเลขที่ 52/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายโกมล อ่อนสด เลขที่ 96 หมู่ 7 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม