งดรับของขวัญ

 

วันที 19 เมษายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรีร่วมกับเทศบาลตำบลนครชัยศรี ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 19 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 โดยลงพื้นที่ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างไก่ไข่  GAP (Oropharyngeal Swab) จำนวน 6 หลอด ณ สุนทรฟาร์ม เลขที่ 6/4 หมู่ 1 ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 18 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ดำเนินการทำหมัน เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัข-แมว และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไทร ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีผู้มาใช้บริการ 26 ราย ทำหมันสุนัขเพศเมีย 3 ตัว เพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 21 ตัว และแมวเพศผู้ 24 ตัว รวมทั้งสิ้น 52 ตัว โดยมีมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 5 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 โดยลงพื้นที่ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างฟาร์มเป็ด GFM(Serum) จำนวน 2 รายๆ ละ 20 ตัวอย่าง ณ แม่ทองดีฟาร์มเป็ด เลขที่ 96 หมู่ 4 ต.สัมปทวน และฉัตรชัยฟาร์มเป็ด เลขที่ 96/22 หมู่ 3 ต.วัดละมุด รวมทั้งสิ้น 40 ตัวอย่าง และสุ่มเก็บตัวอย่างโรงฆ่าสัตว์ปีก (Cloacal Swab) จำนวน 4 หลอด ณ โรงฆ่าสัตว์นางบุญมา เอี่ยมจันทร์พวง เลขที่ 61/6 หมู่ 5 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 18 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม/สัมมนา ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป้าหมายเกษตรกร 20 ราย เจ้าหน้าที่ 10 ราย รวม 30 ราย โดยมีนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ มี นายวีระศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย และนายชัชวาลย์ ปานสวยประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะแกะระดับเขต 7 ชี้แจงเรื่องการขับเคลื่อนเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะแกะในพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 8 มี.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

เนื้อหาอื่นๆ...