วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 40 ราย เจ้าหน้าที่ 10 ราย รวม 50 ราย ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมมอบนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และมีนายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การบริหารจัดการผลผลิตและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลผลิตรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า การแปรรูป และการตลาด

 

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม น.สพ.คมกฤช ขจีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายปรีดา เนียมรอด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครปฐม ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจจุดตรวจเคลื่อนที่ด่านกักกันสัตว์นครปฐม ณ จุดตรวจ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน โดยเน้นย้ำเฝ้าระวังรถบรรทุกสุกร ซากสุกร ป้องกันปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์ ที่มาจากจังหวัดต่างๆ อย่างเข้มงวด

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจเคลื่อนที่ ของด่านกักกันสัตว์นครปฐม ณ จุดตรวจศาลารอรถอีก 2 กม.ถึงอำเภอบางเลน เน้นย้ำเฝ้าระวังรถบรรทุกสุกร ซากสุกร และป้องกันปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ที่มาจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเข้มงวด เหตุการณ์ปกติ และยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างไร

 

 

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว์ พร้อมมอบนโยบายของกรมปศุสัตว์ และให้ความรู้เรื่องสถานการณ์และการเฝ้าระวังโรค ASF ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 20 ราย มีนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯและบทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ ได้รับเกียรติจากนางสาวจิรัฏฐิติกาล มังน้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ หลักการสุขาภิบาลสัตว์ โรคระบาดที่สำคัญและการควบคุมป้องกันโรค และเรื่องวัคซีนและการใช้อย่างถูกต้อง 

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม และนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหญ้าแห้งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางเลน จำนวน 27 ราย มอบหญ้าแห้ง 250 ฟ่อน และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอนตูม จำนวน 26 ราย มอบหญ้าแห้ง 250 ฟ่อน โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าแห้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี จำนวน 500 ฟ่อน