เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร ที่สุวิจักขณ์ฟาร์ม ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อขอใบรับรองปลอดสารเร่งเนื้อแดง

 

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 โดยได้ดำเนินการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรเพื่อแก้ไขปันหาลุ่มน้ำวิกฤตในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ตำบลหนองงูเหลือม ตำบลบ้านยาง ตำบลโพรงมะเดื่อ และตำบลบ้านยาง จังหวัดนครปฐม

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ 17 ราย พนักงานราชการ 24 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย โดยมี นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กำกับ ดูแล ภารกิจภาพรวมของกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ จากกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับบุคลากรทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการควบคุมสัตว์ในสภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ 17 ราย พนักงานราชการ 25 ราย รวมทั้งสิ้น 42 ราย มีนายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ ข้าราชการบำนาญ (อดีตหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการบังคับสัตว์โดยใช้ลูกดอก/ปืนยิงยาสลบ) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ เทคนิค ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ