วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มสัตว์ปีก จำนวน 12 ราย ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว และตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในกระบือและโคนม ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.หนองดินแดง หมู่ 1 หมู่ 2 ต.ส่วนป่าน และหมู่ 10 ต.สระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้พ่นยาฆ่าแมลงและมอบยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกร พร้อมให้การรักษา และแนะนำการใช้ยารักษาและป้องกันโรคลัมปี สกิน

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบโคพระราชทาน จำนวน 1 คู่ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายบรรณวุฒิ สายะสนธิ ปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม รับมอบโคพระราชทาน เป็นโคเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ส่งมอบให้กับนางณัฐวีร์ แดงพันโพธิ์ บ้านเลขที่ 14/8 หมู่ 4 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้มีอาชีพ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกและมอบเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรที่จะนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ และให้คำแนะนำด้านการจัดการและดำเนินการด้านสุขภาพสัตว์ และเตรียมความพร้อมก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่เพื่อป้องกันโรคระบาดในสุกรตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนด