วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้มาใช้บริการ จำนวน 46 ราย ทำหมันสุนัขเพศเมีย 9 ตัว เพศผู้ 3 ตัว แมวเพศเมีย 28 ตัว แมวเพศผู้ 40 ตัว รวมทั้งสิ้น 80 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 92 ตัว

 

 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ ในการเพิ่มทักษะและเทคนิคในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาดหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความห่วงใยเรื่องอาหารสัตว์ในยามฤดูแล้ง จึงได้สนับสนุนโครงการคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพแงสน จังหวัดนครปฐมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในยามฤดูแล้ง

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมดำเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเกษตรกรโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการผลิตโคขุนแบบครบวงจร ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 100 ราย เจ้าหน้าที่ 10 ราย รวม 110 ราย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564ณ ทุยฟาร์ม 19/9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และฟาร์มนายสุวิทย์ สนธิเณร เลขที่ 84 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
ชี้แจง
รายละเอียดโครงการฯ

 

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) จำนวน 10 ราย ณ บ้านเลขที่ 52/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม