เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี นำโดยนายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี เข้าดำเนินการตรวจคัดเลือกเกษตรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ได้แก่ นายกิติแสง ศุภผล เลขที่ 20/3 หมู่ 1 ตำบลห้วยพลู
อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนม

 

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี นำโดยนายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ได้ดำเนินการตรวจต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ของบริษัท โพรเกรส (59) อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 93/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ออกเยี่ยมเยียนแหล่งพักพิงสุนัขจรจัด พร้อมทั้งมอบอาหารสุนัข ตามโครงการสุนัขจรจัด ปลอดโรค คนปลอดภัย กิจกรรม กินอิ่ม นอนหลับ ผ่าตัดทำหมัน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วัดปรีดาราม ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีการทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวม 25 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศเมีย 3 ตัว สุนัขเพศผู้ 2 ตัว แมวเพศผู้ 8 ตัว แมวเพศเมีย 12 ตัว รักษาและให้คำปรึกษา 7 ตัว

 

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร พันธมิตรสิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์ก้าวหน้า พัฒนาชุมชนประจำปี 2563 ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีเกษตรกร/ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ราย ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ ผอ.กองกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ นางสาวศศิวรุณ นวกวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสมคิด จำเนียรดำรงการ เจ้าของฟาร์มสุกร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้