คณะผู้บริหารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 

                                                                                                                                                                                                        

     
  นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 
   
   
ว่าที่ร้อยตรีภัทร บุญมั่น
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
 
     
นายคมกฤช ขจีรัมย์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
   นายสุพล จันทโคตร
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
       
นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์