กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

     
   นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
 
     
 นางสาวจริยา บ่อคำ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน