สถิติผู้เข้าชมเว็บ

รายชื่อคู่มือประชาชนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

1. การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ดูข้อมูล

2. การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ดูข้อมูล 

3. การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนภูมิภาค) ดูข้อมูล 

4. การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์ ดูข้อมูล

5. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ ดูข้อมูล 

6. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ดูข้อมูล

7. การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ดูข้อมูล

8. การขอหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ดูข้อมูล

9. การขออนุญาตผลิตอาหารและควบคุมเฉพาะ ดูข้อมูล

10. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนภูมิภาค) ดูข้อมูล

11. การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) ดูข้อมูล