วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever หรือ ASF) โดยมีนายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์   สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้    
   1. เมื่อได้รับแจ้งผลบวก ต้องรีบดำเนินการสอบสวนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคทันที      
   2. รีบรายงานผลการดำเนินงาน
   3. เข้มงวดการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ตามระเบียบการเคลื่อนย้ายฯ พ.ศ. 2564
   4. ส่งเสริม ผลักดัน ยกระดับฟาร์ม ให้ได้
GFM หรือ GAP
  
5. Big Cleaning โรงฆ่าสุกรพร้อมกันทุกแห่ง ก่อนวันตรุษจีน
   6. ดำเนินการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวัง โรค
ASF ในโรงฆ่าสุกร ร้านจำหน่ายเนื้อ สุกรที่ย้ายข้ามเขต ตามโครงการฯ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ วันที่ 18 ม.ค.2565