วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในพื้นที่หมู่ 4 เกษตรกร 43 ราย หมู่ 13 เกษตรกรกร 30 ราย และหมู่ 14 เกษตรกร 34 ราย รวมเกษตรกร 107 ราย และในพื้นที่ตำบลหินมูล  ตำบลบางเลน และตำบลบางไทรป่า เกษตรกร 31 ราย รวมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 138 ราย มีสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) 378 ตัว สัตว์ปีก 991 ตัว โคเนื้อ 360 ตัว กระบือ 3 ตัว แพะ-แกะ 210 ตัว สุกร 9 ตัว โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์เลี้ยงประกอบด้วย ข้าวเปลือกสำหรับสัตว์ปีก อาหารสุนัข-แมว และได้มอบไข่ไก่และน้ำดื่มให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำท่าจีน  

 

 

 

วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ สหกรณ์โคนมเขาขลุง ราชบุรี สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และสหกรณ์โคนมศิริโชค ได้ปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม พื้นที่ หมู่ 4, 5, 6, 7 และหมู่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนเกษตรกร 93 ราย รวมโคนมทั้งสิ้น 2,777 ตัว

 

 

 

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 1 ราย โดยมี ไก่ไข่สาว จำนวน 30 ตัว ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ นายโกมล อ่อนสด หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

 

 

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการผ่าตัดทำหมันให้กับแมวเพศเมีย 16 ตัว แมวเพศผู้ 8 ตัว สุนัขเพศเมีย 3 ตัว รวมทั้งสิ้น 27 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ห้กับแมว 46 ตัว สุนัข 7 ตัว

 

 

 

นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ จำนวน 48 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ 24 ราย พนักงานราชการ 24 ราย ผ่านระบบ ZOOM Application ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงแนวทาง/เทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตามหลักการงานสารบรรณ และได้รับเกียรติจากอาจารย์กุลยา สกุลนคร อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้