งดรับของขวัญ

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของนางสาวศรีสุดา ธีรานุวัฒน์ ตั้งอยู่เลขที่ 28/8 หมู่ 6 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 6 พ.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

 

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป้าหมายเกษตรกร 15 ราย ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 27 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

 

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการทำหมันสุนัข-แมว เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลห้วยพลู ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม โดยทำหมันสุนัขเพศผู้ 1 ตัว แมวเพศเมีย 10 ตัว และแมวเพศผู้ 4 ตัว รวมทั้งสิ้น 15 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 26 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

 

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ลงพื้นที่ประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร (ศพก.) (ด้านปศุสัตว์) ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จำนวน 3 แห่ง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 26 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

 

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป้าหมายเกษตรกร 15 ราย ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 9 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 26 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ