สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วิสัยทัศน์ : ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ก้าวไกลไปตลาดโลก

 

พันธกิจ :  1. พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
                 และส่งเสริมกระบวนการแปรรูป

               2. ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ 

               3. สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

 

ค่านิยม : " I2 - SMART "

                          I = Innovation (มุ่งเน้นนวัตกรรม)

  •           I = Integration (บูรณาการการทำงาน)                           

               S = Standard (มีมาตรฐาน)

               M = Mastery (ทำงานอย่างมืออาชีพ)

               A = Agility (คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)

               R = Responsibility (รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ)

               T = Teamwork (มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน)