สถิติผู้เข้าชมเว็บ

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เดิมเป็นอาคารไม้ ภายหลังมีการก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถ.ราชดำริห์ใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ก่อสร้างบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ดินแปลงหมายเลข 18 ต.สนามจันทร์ ริมถนนมาลัยแมน โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เรียงลำดับดังนี้

       ชื่อ-สกุล                               พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง

1.นายนิธิ ณ นคร                           พ.ศ.2494

2.นายทศพร  สุทธิคำ

3.นายวิชัย ใจรักธรรม

4.นายธม กาญจนอัคเดช

5.นายไกรสีห์ คงสำราญ

6.นายธำรงศ์ สิชณกุล

7.นายวิเชียร ขำนวลทอง

8.นายเล็ก สุวัฒนานันท์

9.นายเสมอ ทวีวิทยการ

10.นายจำลอง ภูมิภักดี                    พ.ศ.2530-2532

11.นายมานิตย์ พันธุ์ประภา               พ.ศ.2533-2536

12.นายปรีชา อุจวาที                      เม.ย.2537-ก.ย.2547

13.นายไพเลิศ สุขเจริญพงษ์             ม.ค.2548-ก.ย.2549

14.นายสำคัญ ธรรมรัต                    ธ.ค.2550-ก.ย.2551

15.นายสำเริง ครุฑดำ                     พ.ย.2551-พ.ย.2552

16.นายสรวิศ ธานีโต                      พ.ย.2552-พ.ค.2553

17.นายสำเริง ครุฑดำ                     พ.ค.2553-ก.ย.2556

18.นางวรรณี สันตมนัส                    ก.พ.2557-มิ.ย.2558

19.นายสาโรช งามขำ                     มิ.ย.2558-ม.ค.2559

20.นายสุเมษ เมธศาสตร์                 ม.ค.2559-พ.ย.2560

21.นายสมยศ อินทรพิน                  พ.ย.2560-มี.ค.2563

22.นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา            มี.ค.2563-ก.ค.2564

23.นายวรากร จิตรหลัง                   ก.ค.2564-พ.ย.2564

24.นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา            พ.ย.2564-ก.ย.2565

25.นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์              ธ.ค.2565-ม.ค.2567

26.นายวรากร จิตรหลัง                     ม.ค.2567-ปัจจุบัน