วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.- 12.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบที่ 2/2561 ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครปฐม” โดยมีหัวข้อเนื้อหาหลักสูตรดังนี้ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าฯ 2. การสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานฯ 3. การสอน/สาธิตการทำลูกดอกสำหรับการเป่า/ยิงยาสลบฯ ในการควบคุมสุนัขจรจัด ซึ่งมีข้าราชการและพนักงานราชการตามเป้าหมาย รวม 40 ราย โดยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้โดยการจัดชุมนุมนักปฏิบัติฯ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี บรรยายให้ความรู้ในโครงการนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม, สำนักงานปศุสัตว์เขต7, หน่วยเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมทำการตรวจสารเร่งเนื้อแดงที่เขียงจำหน่ายเนื้อสุกรค้าส่ง ณ ตลาดสดทุ่งพระเมรุ จำนวน 14 เขียง ตลาดสดศรีวิชัย จำนวน 11 เขียง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดง บุคลากรเข้าดำเนินการทั้งหมด 135 คน

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 3 กรกฎาคม2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเทศบาลคลองโยง ดำเนินการออกหน่วยบริการประชาชน ณ วัดมะเกลือ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีประชาชนมาใช้บริการจำนวน 89 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 28 ตัว แมว 45 ตัว ทำหมันสุนัขเพศผู้ จำนวน 11 สุนัขเพศเมียจำนวน 14 ตัว ทำหมันแมว เพศผู้ จำนวน 18 ตัว เพศเมีย จำนวน 16 ตัว โดยมีนายสัตวแพทย์ควบคุมการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย และเจ้าหน้าปฏิบัติงาน จำนวน 25 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ไก่ตะเภาทองอำเภอเมืองนครปฐม ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 4 ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ในเรื่องแนวทางผลิตอาหารสำหรับใช้ภายในกลุ่มสมาชิก เพื่อเป็นการลดต้นทุน และการวางแผนการตลาด พร้อมทั้งรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ GFM สมาชิกทั้งหมด 43 คน

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม ทำการตรวจสารเร่งเนื้อแดงฟาร์มสุกร ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สุกรขุนทั้งหมด 800 ตัว สุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดง 4 ตัวอย่าง ผลเป็นลบ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...