สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 40 ราย เจ้าหน้าที่ 10 ราย รวม 50 ราย ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมมอบนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และมีนายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การบริหารจัดการผลผลิตและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลผลิตรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า การแปรรูป และการตลาด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 8 ธันวาคม 2563