วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever หรือ ASF) โดยมีนายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์   สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้    
   1. เมื่อได้รับแจ้งผลบวก ต้องรีบดำเนินการสอบสวนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคทันที      
   2. รีบรายงานผลการดำเนินงาน
   3. เข้มงวดการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ตามระเบียบการเคลื่อนย้ายฯ พ.ศ. 2564
   4. ส่งเสริม ผลักดัน ยกระดับฟาร์ม ให้ได้
GFM หรือ GAP
  
5. Big Cleaning โรงฆ่าสุกรพร้อมกันทุกแห่ง ก่อนวันตรุษจีน
   6. ดำเนินการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวัง โรค
ASF ในโรงฆ่าสุกร ร้านจำหน่ายเนื้อ สุกรที่ย้ายข้ามเขต ตามโครงการฯ กรมปศุสัตว์

 

 

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้   นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี   เข้าดำเนินการรักษาสุขภาพสัตว์ โดยการฉีดยารักษาโรคพยาธิภายในและภายนอก และยาบำรุง ให้กับกระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นายณรงค์ กลิ่นถือศีล เลขที่ 108/1 หมู่ 8   ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายศุภกร สุคนธา   ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีษะทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัข-แมว และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนศรีษะทอง ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีผู้มาใช้บริการ 27 ราย   ทำหมันสุนัขเพศเมีย 7 ตัว เพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 38 ตัว และแมวเพศผู้ 20 ตัว รวมทั้งสิ้น 69 ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 86 ตัว ทั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการด้านการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดย นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดหนองโพธิ์ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม โดยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แจกเวชภัณฑ์และเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
มีประชาชนมารับบริการ จำนวน 156 ราย

 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) เป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ศพก.ด้านปศุสัตว์ จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางบังอร จ้อยทองมูล บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม