สถิติผู้เข้าชมเว็บ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

   
นายวรากร  จิตรหลัง
 ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
   
 
นางสาวนริสรา เอี่ยมใจตรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 
างสาวธิมาพร แตงขุด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นายอำนาจ  พานมณี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2
 
 
นางสาวกุลธิดา สุดสงวน
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวรัตติยา อ่วมใจหนัก
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวอินธุอร ศุภโสภณ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 
นางสาวปรางค์ทอง เล็กบาง
นักวิชาการสัตวบาล

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 
นายจงรักษ์  ศรีวิลัย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

 
ว่าที่ร้อยตรีภัทร บุญมั่น
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 
นางสาวจริยา  บ่อคำ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 

 
นางสาวสุวรรณา  ทองมณโท
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์


 
นายบรรวุฒิ สายะสนธิ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 
นาย
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 

  

 
นางสาวนุดา ดอนเพ็งไพร
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 
นางสาวอุไรวรรณ ภูศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 
นางสาวสายหยุด ผิวทองอ่อน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 

 

 
นายนพดล  ภูมรินทร์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 
นายสุคนธ์  ดอนเพ็งไพร
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 
นางสาวเกศอรุณ บุญพวง
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 
นางอภิสรา  พานมณี
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

 

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


 
นายสุพล  จันทโคตร
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 
นายกฤตัชญ์ อาวาส
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 
นางชนัญดา จิตรใจเย็น
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 

 
นายอนุภาพ บุญพระ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

 

 
นางสาวณัฐติญา  เปาประดิษฐ์
นักวิชาการสัตวบาล
 
นางสาวเกษิณี  สิทธิกูล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 
นางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 

 
นายกิตติทัต  ผลประเสริฐ
นักวิชาการสัตวบาล