งดรับของขวัญ

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์