สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว์ พร้อมมอบนโยบายของกรมปศุสัตว์ และให้ความรู้เรื่องสถานการณ์และการเฝ้าระวังโรค ASF ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 20 ราย มีนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯและบทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ ได้รับเกียรติจากนางสาวจิรัฏฐิติกาล มังน้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ หลักการสุขาภิบาลสัตว์ โรคระบาดที่สำคัญและการควบคุมป้องกันโรค และเรื่องวัคซีนและการใช้อย่างถูกต้อง 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมฯ วันที่ 10 พ.ย.2563