สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อมุ่งสู่มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล จำนวo 50 ราย ณ บ้านสวนไทโฮมสเตร์ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การปศุสัตว์
และนางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 8 ก.พ.2565