สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรักความสามัคคีในองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยมีว่าที่ร้อยตรีภัทร บุญมั่น นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ (นายสัตวแพทย์ ทรงคุณวุฒิ กรมปศุสัตว์) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ 24 ราย พนักงานราชการ 24 ราย รวมทั้งสิ้น 48 ราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ความรักความสามัคคี เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 11 ก.พ.2565