สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อมุ่งสู่มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอกำแพงแสน   จำนวน 50   ราย ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ และการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 17 ก.พ.2565