สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อมุ่งสู่มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ   อำเภอกำแพงแสน จำนวน 50   ราย  ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ และการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 18 ก.พ.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ