สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยอุปกรณ์ Smart Phone ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยมีนายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์วินัย   บุญคง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ 15 ราย พนักงานราชการ 21 ราย รวมทั้งสิ้น 36 ราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานด้านการออกแบบและสามารถสร้างสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ได้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 8 ส.ค.2565