สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถภาพอาสาปศุสัตว์ เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยมี นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมและให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ นางอภิญญา วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ นายสัจจพล นาคดิลก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ หลักการสุขาภิบาลสัตว์ โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญและการควบคุมโรค และการใช้วัคซีนอย่างถูกต้อง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 11 พ.ย.2565