สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายคมกฤช ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์หญิงจิรัฏฐิติกาล มังน้อย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลตำบลสามง่าม นายวสันต์ กลิ่นสุข ปศุสัตว์อำเภอบางเลน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอดอนตูม นายภูวเดช จันทร์สนธิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสามง่ามและทีมงาน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า                น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีประชาชนที่มารับบริการ จำนวน 65 ราย มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข 34 ตัว แมว 61 ตัว ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข 11 ตัว และแมว 30 ตัว พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ากับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม วันที่ 15 พ.ย.2565