สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายจงรักษ์ ศรีวิลัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม โดยมี
นางสาวจริยา บ่อคำ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ชี้แจงแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่  26 มกราคม 2567