สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์วรากร  จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2555 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เข้าดำเนินการตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์ บจก.สยาม อะโกร-ฟิช อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อขอรับการตรวจรับรองใหม่ ที่พักซากสัตว์ ประเภท โค สุกร แพะ แกะ เป็ด และไก่

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2567